Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ

SERWIS INTERNETOWY KUPUJNAJLEPSZE.pl


 

Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GEMINI
z siedzibą w Opolu przy ulicy Wojska Polskiego 1-3/3 (dalej zwane GEMINI) reguluje wszelkie zagadnienia związane z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu KupujNajlepsze.pl. Podmiotem prowadzącym Serwis internetowy i odpowiedzialnym za wszelkie zagadnienia związane z jego działalnością jest GEMINI , chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.


 

1. DEFINICJE

W celach związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu, pojęcia zawarte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają znaczenie określone poniżej:

 1. Użytkownik – oznacza zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcę;

 2. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

 3. Konto Użytkownika – dostępne po zalogowaniu (podaniu loginu oraz hasła) konto przypisane danemu Użytkownikowi w ramach Serwisu Internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 4. Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika;

 5. Administrator Serwisu - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GEMINI z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 7541533929, REGON 160157542.

  Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.

 6. Pliki Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są przez Serwis Internetowy na urządzeniu końcowym Użytkownika;

 7. Usługi Serwisu – prezentacja produktów Partnera wraz z jego opisem w wybranej kategorii w tym:

  1. Usługi komunikacyjne – usługi umożliwiające nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami oraz Partnerami w oparciu o dostarczane przez Administratora technologie informatyczne;

  2. Usługi informacyjne – usługi w formie materiałów tekstowych i graficznych polegające na dostarczaniu Użytkownikom i Partnerom informacji związanych z publikowaniem informacji o dostępie do produktów.

  3. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i/lub usług – usługi świadczone w oparciu o usługi informacyjne i komunikacyjne polegające na przekierowaniu do wybranych przez Użytkowników Partnerów Administratora;

  4. Usługi reklamowe – emisja tekstowych i graficznych form reklamowych w ramach Serwisu bezpośrednio związanych z jego tematyką lub innych;

 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą;

 9. Partner – podmiot współpracujący z Administratorem;

 10. Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym;

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin;

 12. Serwis Internetowy – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;

 13. Zamówienia – zamówienia Użytkowników korzystających z Usług Serwisu przekierowywane bezpośrednio na stronę WWW Administratora;

 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie. Przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie;

 15. Znaki Towarowe – znaki Administratora Serwisu oraz znaki dostarczone przez Partnerów Administratora


 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Administratora i działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Świadczenie Usług za jego pośrednictwem ma miejsce na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Usług świadczonych na rzecz Użytkowników będących Konsumentami. Warunki Usług świadczonych na rzecz Użytkowników będących Przedsiębiorcami będą ustalane na podstawie odrębnych porozumień.

 3. Poprzez fakt korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


 

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do rejestracji w Serwisie Internetowym i utworzenia w nim Konta Użytkownika.

 2. Konto Użytkownika zawiera dane Użytkownika konieczne do realizacji Usług oraz wybrane przez Użytkownika ustawienia funkcjonowania Serwisu Internetowego.

 3. Prowadzenie Konta Użytkownika przez Administratora jest nieodpłatne i stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji ze świadczenia przedmiotowej usługi poprzez złożenie dyspozycji o zamknięciu Konta Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji o zamknięciu Konta Użytkownika dane zgromadzone w ramach Konta Użytkownika zostaną usunięte bezzwłocznie. Dane takie zostaną przez Administratora usunięte natychmiast po zakończeniu realizacji ostatniej z Usług.


 

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail.

 2. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari. Zaleca się korzystanie z przeglądarek w ich najnowszych wersjach. Starsze niż rok od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.

 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

 4. Warunkiem świadczenia Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych jest posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej.

 5. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od momentu rejestracji.

 

5. KORZYSTANIE Z SERWISU, PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

 2. Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien:

  1. prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny albo w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności, Facebook connect – uruchomić tę aplikację i zaakceptować Regulamin poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru oraz za pomocą tego formularza wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 Regulaminu.

  2. potwierdzenie rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zostanie przesłane do Użytkownika na podany przez niego, podczas rejestracji, adres e-mail.

 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż:

  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,

  3. dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

  4. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, dla celów należytego wykonania Umowy oraz w przypadkach szczegółowo zaznaczonych w treści Regulaminu, także w innym zakresie,

  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

  6. wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień na swój adres e-mail z treściami marketingowymi oraz związanymi z korzystaniem z swojego konta Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)..

 4. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 6. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań prawnych, Administrator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 8. Administrator może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Login jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest on sprzeczny z prawem oraz niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Administrator może również zablokować świadczenie Usług Użytkownikowi.

 9. Aktywność Użytkowników, która zawiera zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu zostanie natychmiast usunięta przez Administratora.

 10. Administrator w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, zgodnie z Regulaminem. Usługi obejmują w szczególności:

  1. możliwość przeglądania zasobów Serwisu,

  2. możliwość korzystania z wyszukiwarki,

  3. możliwość udostępniania aplikacji mobilnych w celu korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych,

  4. możliwość prezentowania Użytkownikom sieci sklepów znajdujących się w okolicy korzystają z geolokalizacji Użytkownika,

  5. możliwość zarządzania Kontem oraz korzystania z jego funkcjonalności, w tym tworzenia list zakupowych oraz dodawania do każdej z nich produktów prezentowanych w Serwisie.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Serwisie reklam oraz innych elementów promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.

 12. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.

 13. Wszelkie prawa do Serwisu z wyłączeniem treści pochodzących od Użytkowników oraz materiałów pochodzących od Partnerów przysługują Administratorowi.

 14. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Serwisu, do których prawa autorskie majątkowe należą do Administratora oraz odsyłanie do nich czy sprzedaż za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest zabronione.

 15. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika bądź na podstawie właściwego wezwania organu władzy państwowej i/lub administracji państwowej.

 16. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie, dane osobowe będą przetwarzanie przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku lub wykorzystywane w celu wysyłania za ich pośrednictwem treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego Partnerów.

 17. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek lub treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.


 

6. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Przyjęty w na stronie WWW wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawami autorskimi Administratora.

 2. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały multimedialne co do których wyłączne prawa posiadają poszczególni Partnerzy lub Administrator.

 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Administrator udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

 4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

 5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 6. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

 7. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Administratorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.


 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce ochrony prywatności oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora w celu określonym w treści ust. 6 poniżej następujących danych osobowych:

  1. podanych przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego:

   - nick,

   - adres e-mail,

   - hasło,

  2. adresu IP Użytkownika;

  3. numeru ID właściwego dla danego Użytkownika, przypisanego w Serwisie lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach Serwisu;

 3. Administratorem danych osobowych jest PHU GEMINI z siedzibą w Opolu, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia. W sytuacji takiego żądaniach do danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług przez Administratora.

 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

 6. Dane osobowe określone w ust. 2 powyżej oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do świadczenia Usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi Usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki i funkcjonowania Serwisu. Dodatkowo Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych celach marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie .

 7. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi, co do którego ma uzasadnione podejrzenia w zakresie legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie.

 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

 9. Administrator oświadcza, iż niezależnie od procedur ochrony danych osobowych gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z infrastrukturą techniczną Administratora m.in. dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu wskazanym w Polityce Prywatności.

 

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu:

 1. wywołane siłą wyższą rozumianą jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec,

 2. wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych, awarii sprzętu lub

 3. wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.


 

9. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy za pośrednictwem maila przesłanego Administratorowi na adres email: biuro@kupujnajlepsze.pl Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte.

 2. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: ul. Knapowskiego 12A/27, 60-129 Poznań, bądź mailowo na adres: pomoc@kupujnajlepsze.pl

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć Konto w sytuacji:

  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,

  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora,

  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.


 

10. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług należy kierować na piśmie, pod rygorem nieważności, listem poleconym, na adres Administratora: ul. Knapowskiego 12A/27, 60-129 Poznań z dopiskiem "KUPUJNAJLEPSZE.pl". Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko Użytkownika wnoszącego reklamację,

  2. Adres zamieszkania w celu przesłania odpowiedzi,

  3. Przedstawienie szczegółowych okoliczności uzasadniających wniesienie reklamacji.

 3. Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich roszczeń na drodze sądowej.


 

11. ZMIANA REGULAMINU

 1. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:

  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usług mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  2. zmiany sposobu świadczenia Usług wynikające ze względów technicznych lub technologicznych, biznesowych lub bezpieczeństwa;

  3. wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych Usług.

  4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usług mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  5. zmiany sposobu świadczenia Usług wynikające ze względów technicznych lub technologicznych, biznesowych lub bezpieczeństwa;

  6. wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych Usług.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu.

 3. W przypadku braku akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Administratorem, poprzez złożenie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji, oświadczenia – drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – o braku akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis, Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.kupujnajlepsze.pl/regulations

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016.

PARTNERZY